ÜTÜ majandusteaduslike tööde erialakomisjon laua ümber, vasakult: 1) dots. J. Fominõh (TPI), 2) dots. J. Kivistik (EPA), 3) dots. J. Toomaspoeg (TPI), 4) prof. E. Linnaks (TPI), 5) dots. I.-J. Siimon (TRÜ), nov. 1983.a.